ตราสารหนี้

นำเสนอข้้อมูลด้านพันธบัตรและตราสารหนี้ที่ครบถ้วนและโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็นแหล่งระดมทุนของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

   Excel
   วันที่ประมูล SYMBOL อายุคงเหลือ วงเงิน
   (ล้านบาท)
   วันที่ออกพันธบัตร วันครบกำหนด หนังสือชี้ชวน การค้ำประกัน
   23/04/2562 AM123456

   ทดสอบเพิ่มหน่วยงาน

   0 ปี 0.01 - - - กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   28/03/2562 ทดสอบเพิ่ม ข้อมูลหน่วยงาน

   ทดสอบเพิ่ม ข้อมูลหน่วยงาน

   1 ปี 1 เดือน 0.00 30/03/2562 31/03/2562 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   03/12/2561 GGLB235A

   พันธบัตร ธ.ก.ส. พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (Re-open ครั้งที่ 2)

   4 ปี 5 เดือน 7,000.00 06/12/2561 31/05/2566 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   22/10/2561 GGLB262A

   พันธบัตร ธ.ก.ส. พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 3 (Re-open ครั้งที่ 3)

   7 ปี 4 เดือน 5,000.00 25/10/2561 24/02/2569 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   23/07/2561 GGLB235A

   พันธบัตร ธ.ก.ส. พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (Re-open ครั้งที่ 1)

   4 ปี 10 เดือน 5,000.00 25/05/2561 31/05/2566 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   28/05/2561 GGLB235A

   พันธบัตร ธ.ก.ส. พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1

   5 ปี 7,000.00 28/05/2561 31/05/2566 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   05/03/2561 GGLB21NA

   พันธบัตร ธ.ก.ส. พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1 (Re-open ครั้งที่ 5)

   3 ปี 9 เดือน 7,000.00 05/03/2561 26/11/2564 กระทรวงการคลังค้ำประกัน
   15/01/2561 GGLB262A

   พันธบัตร ธ.ก.ส. พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 3 (Re-open ครั้งที่ 2)

   8 ปี 1 เดือน 3,000.00 15/01/2561 24/02/2569 กระทรวงการคลังค้ำประกัน