ข้อมูลหนี้ที่ไม่ใช่หนี้สาธารณะ

   ข้อมูลหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   หนี้ที่ไม่ใช่หนี้สาธารณะ - หนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   หน่วย : ล้านบาท
   ดาวน์โหลดข้อมูล : Excel CSV
   ณ เดือน ม.ค. ถึง ม.ค. ปี 2562 ม.ค. 2562
   1. ธนาคารพาณิชย์ 5,587.00
   2. สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) 7,759.00
   3.เงินทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.) N/A
   4. เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) N/A
   5. เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) N/A
   6. กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค (กพม.) 194.41
   7. ต่างประเทศ (กรุงเทพมหานคร) 0.00
   รวม 13,540.41
   หนี้สาธารณะคงค้าง 6,832,689.97
   ประมาณการ GDP 16,399,100.00
   สัดส่วนหนี้คงค้างของ อปท. ต่อ GDP 0.08
   สัดส่วนหนี้คงค้างของ อปท. รวมกับหนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP 41.75
   หมายเหตุ